Zastosowanie komputera w pracy z dziećmi przedszkolnymi

child-1073638_640.jpg

Nowy  wiek  czyni  nas  społeczeństwem  informacyjnym, bo  najważniejszym  towarem  staje  się  szeroko rozumiana  informacja . Najczęstszą  postacią  informacji  jest  program  komputerowy . Informacja to także nowe technologie jej produkcji, tworzenia i przemysłu, systemy zarządzania, systemy kształcenia i inne . Uwikłani w rewolucję informacyjną powinniśmy przygotować siebie, całe społeczeństwo, a zwłaszcza kształcące się dzieci i młodzież do możliwie  efektywnego  wykorzystania pozytywnych  aspektów  zachodzących przemian, a jednocześnie  do  zabezpieczenia się przed negatywnymi ich skutkami. Współczesny  człowiek  będzie  musiał  posiadać  umiejętność  pracy i nauki          z komputerem przy  wykorzystaniu  multimedialnego  oprogramowania .
Komputer  staje  się  narzędziem  oferującym i organizującym kształcenie . Jedną  z podstawowych spełnianych przez niego funkcji jest wspieranie  uczącego się , które prowadzą  do stymulowania myślenia .
J . Łaszczyk  wskazuje , że komputer  wykorzystywany w pracy  z dziećmi  może być wartościowym  narzędziem  stanowiącym pomoc :
– w przygotowaniu  przez nauczyciela zajęciu bez użycia  komputera
– w  realizacji  zajęć  wyznaczonych  programowo  wspomaganych komputerowo
– w diagnozowaniu  i kontrolowaniu  postępów  rozwojowych  dziecka
– w  realizacji  zajęć  kompensacyjno – wyrównawczych
– wzbogacaniu  form

Komputer wykorzystujemy  jako narzędzie obejmujące  szeroką gamę funkcji  użytkowych , które wspomagają wykonywać zadanie szybciej , wydajniej i efektywniej .  dziecko wie co należy  zrobić , a komputer ułatwia mu  realizację zamierzeń.
Wykorzystanie komputera w edukacji  przedszkolnej ma duże znaczenie . Początki nauczania muszą być prowadzone w spokojnym  tempie , ze stopniowaniem trudności .      Nie  wolno  dopuścić do  forsowania tempa nauki. Każdy szczegół musi być przerobiony  gruntownie z dużą pieczołowitością . Metody  powinny być  dobrze przemyślane, ćwiczenia należy powtarzać  wielokrotnie, aby  dzieci  mogły je w pełni opanować zanim otrzymają  nowy  materiał . By móc wyjść naprzeciw potrzebom i zainteresowaniom dzieci należy  zindywidualizować nauczanie . W tym celu  należy zróżnicować media.
Kształcenie  multimedialne jest  nauczaniem  wielokodowym , a przez to oddziałującym na wiele zmysłów i wielostronnie aktywizującym  dzieci. Przekazywanie  informacji  odbywa się nie tylko przy pomocy systemu znaków werbalnych, ale również obrazowych, graficznych, dźwiękowych , czynnościowych . Dzięki temu w procesie kształcenia multimedialnego  dzieci otrzymują informacje  zakodowane w języku działań- na skutek stosowania środków czynnościowych ( naturalne przedmioty , modele ) – w języku obrazów wizualnych i słuchowych ( materiały wizualne , audialne i audiowizualne ) i w języku symbolicznym ( komunikaty słowne i graficzne ) . Ta wielość bodźców działających            na dziecko w kształceniu multimedialnym powoduje uruchomienie wielorakich  rodzajów aktywności : spostrzeżeniowej , manualnej , intelektualnej i emocjonalnej .

Prowadzenie zajęć z dziećmi przy zastosowaniu komputera jest wyzwaniem
dla nauczyciela, który musi być nie tylko dobrym pedagogiem , ale również posiadać  dużą wiedzę i umiejętności w pracy z tym nowoczesnym medium dydaktycznym .

Ze względu  na cechy  formalne , edukacyjne  programy  komputerowe  można podzielić na : zabawy komputerowe , ćwiczenia , gry oraz programy użytkowe
i informacyjne.

1.    Zabawami komputerowymi są programy służące przede wszystkim wprowadzeniu do właściwego procesu edukacji . Zabawa komputerowa różni się tym od pozostałych rodzajów programów edukacyjnych , że nie stawia przed dzieckiem żadnych specjalnie określonych zadań do wykonania.
2.    Ćwiczenia komputerowe to programy realizujące wprost  określone cele edukacyjne lub terapeutyczne .
3.    Gry komputerowe to programy , w których cele edukacyjne są realizowane w sposób pośredni . Zadanie postawione przed dzieckiem wynika ze scenariusza gry i na ogół z punktu widzenia edukacji nie ma znaczenia innego niż motywacyjne.
4.    Programy użytkowe to przede wszystkim różnego  rodzaju edytory zaprojektowane w celu ułatwienia pracy zawodowej dorosłym .
5.    Programy  informacyjne są to najczęściej mniej lub bardziej rozwinięte formy komputerowej prezentacji wiedzy , od prostych programów przedstawiających informacje na jeden  ściśle  określony temat, aż do bardzo obszernych multimedialnych encyklopedii komputerowych.
Programy komputerowe klasyfikować można także biorąc za kryterium cele dydaktyczne .

A.    Programy kształcące sprawności  psychomotoryczne można podzielić na :
1.    Programy kształcące sfery percepcyjne:
¨    programy kształcące analizę percepcyjną ( np. . analizę słuchową jako wstęp do nauki pisania ze słuchu )
¨    programy kształcące syntezę percepcyjną ( np. syntezę słuchową jako wstęp do nauki czytania )
¨    programy kształcące sferę ruchową
¨    programy kształcące koordynację percepcyjno- motoryczną ( np. . wzrokowo- ruchową , słuchowo- ruchową ).

Programy kształcące sprawności psychomotoryczne stanowią podstawowe narzędzie w pracy z małymi dziećmi przygotowującymi się do nauki w szkole.

2.    Programy kompensacyjne , tj. przystosowujące do korzystania z częściowo ograniczonych zdolności psychomotorycznych
3.    Programy korekcyjne , tj. stymulujące rozwój opóźnionych funkcji psychomotorycznych
B.Programy kształtujące umiejętności :
¨    programy wspomagające naukę czytania różnymi metodami ( sylabową , całościową , syntetyczno – głoskową , itd. )  i w różnych aspektach ( prosta czytanie , rozumienie tekstu , usprawnienie szybkości czytania ).
¨    programy wspomagające  naukę pisania
¨     programy wspomagające naukę matematyki

C.    Programy ułatwiające zdobywanie wiedzy i systematyzujące opanowany materiał
Programy  edukacyjne przeznaczone są  dla szczególnego odbiorcy. Często jest nim dziecko w wieku przedszkolnym . Zakres tematyczny takich programów obejmuje różnorodne dziedziny nauki : język polski , matematykę , muzykę , itp. . . Treść tych multimedialnych programów edukacyjnych jest kombinacją tekstów wzbogaconych grafiką , efektami dźwiękowymi , animacyjnymi , a nawet krótkimi sekwencjami filmowymi .
Młody użytkownik nie umie jeszcze dobrze czytać i pisać , ma niewielkie umiejętności         w posługiwaniu się komputerem , dlatego oprócz poprawności merytorycznej i dydaktycznej programy te powinny cechować dodatkowe wymagania , do których należą :
–    prostota, naturalny i przyjazny sposób komunikacji pomiędzy programem          a dzieckiem
–    zrozumiały i natychmiastowy sposób reakcji na wszelkie działania użytkownika
–    praca  z myszką , czyli wskazywanie i wybieranie opcji zamiast pisanie            na klawiaturze
–    łączenie cech dobrej zabawy i wartościowego materiału dydaktycznego
–    uczenie logicznego i twórczego myślenia
–    wykorzystanie wyobrażeń znanych dziecku  oraz minimalne wymogi wobec pamięci dziecka
–    uczenie kojarzenia wspólnych cech elementów programu
–    planowanie przyszłych posunięć dziecka , wyrabianie poczucia estetyki
–    stworzenie bodźca do rywalizacji pomiędzy programem a dzieckiem oraz pomiędzy rówieśnikami
–    stopniowanie trudności zadań wraz z widocznymi postępami dziecka w nauce
–     wynagradzanie dziecka dodatkowo za trafne rozwiązania krótką melodyjką     lub ciekawym efektem dźwiękowym
–    wprowadzenie różnorodności działań , aby nie spowodować znużenia                    i zniechęcenia dziecka do dalszych działań
–    umożliwienie przerwania i zakończenia pracy w dowolnym miejscu

Dobierane przez nauczyciela programy do pracy z dziećmi , zwłaszcza z najmłodszymi muszą cechować się najwyższą jakością . Dlatego ich budowa powinna zawierać następujące wspólne cechy :
·    fabułę ( prosty i atrakcyjny opis zdarzeń zachodzących na ekranie monitora )
·    osiągalny cel ( każde zadanie powinno zawierać jasno sprecyzowany cel , którego osiągnięcie zależy od możliwości dziecka )
·    zmienny i ustawiany stopień trudności ( zadania powinny mieć możliwość zmiany stopnia trudności , gdzie trudność określana jest liczbą elementów , długością drogi do przebycia , liczbą zadań cząstkowych , jakie należy wykonać , itd. )
·    jednoznaczne określenia reguły gry ( w zadaniach komputerowych istnieje przyporządkowanie czynnościom motorycznym zmiany sytuacji na ekranie monitora )
·    brak ograniczeń czasowych ( tempo rozwiązywania zadań powinno zależeć od indywidualnych cech dziecka , które powinno samo sobie narzucić szybkość własnego działania )
·    reagowanie komputera na błędy ( każdemu niewłaściwemu zadziałaniu dziecka powinna towarzyszyć sygnalizacja wystąpienia błędu bez konsekwencji dla wykonywanego działania )
·    możliwość naprawiania błędów ( konstrukcja programu powinna zawierać możliwość wykonywania przez dziecko dodatkowych czynności w celu naprawy popełnionego
błędu )
·    przyznanie przez komputer nagrody graficznej , werbalnej lub muzycznej

Spełnienie  w jednym programie wszystkich kryteriów i zapewnienie prostej formy graficznej kompozycji poszczególnych obrazów daje szansę na osiągnięcie stawianych celów .

Problem  komputerów
Zbyt wczesne udostępnienie dzieciom komputera może upośledzić ich zdolność do:
1.    Rozwijania umiejętności samokierowania , niezbędnej do wyzwolenia się z uzależnień. Urządzenia te kształtują bowiem bierne postawy.
2.    Doskonalenia podstawowych umiejętności porozumiewania się – czytania , pisania i ekspresji werbalnej – w celu funkcjonowania w sferze społecznego krytycyzmu .kontakt z komputerem generalnie nie stymuluje rozwoju mowy
3.    Odkrywania własnych mocnych i słabych stron w celu osiągnięcia spełnienia. Gry komputerowe ograniczają możliwość takich odkryć.
4.    Realizowania własnych fantazji , któremu znacznie lepiej służy samodzielna twórczość , niż wykorzystanie programów komputerowych.

U małych dzieci komputer tworzy zależność od maszyny osłabiającą poczucie własnej woli i zaufanie do własnych możliwości .Kiedy dziecko rozwinęło już umiejętności myślowe i analityczne w dostatecznym stopniu , rozsądnie użyty komputer może wzmocnić w nim poczucie własnej wartości . Najważniejsze jest to , by komputery wspomagały doświadczenia edukacyjne , a nie stawały się jedynym ich źródłem.

„ Jeżeli chcecie , aby wasze dzieci były zdolne i inteligentne , opowiadajcie im bajki.  Jeżeli chcecie , aby były genialne , opowiadajcie im więcej bajek”.
A.    Einstein

Warto pamiętać by , nie zastępować ilustrowania książki , lalki, pluszaki , zabawki kolorowe , historyjki obrazkowe  elektronicznymi mediami.

Komputery  a  edukacja
Bez wątpienia wszystkim przyda się kiedyś umiejętność pracy z komputerami. Do czasu jednak , gdy dzisiejsze dzieci będą podejmowały pracę , większość obecnej technologii komputerowej okaże się przestarzała .  Nie ma nic złego w zaznajamianiu dzieci z komputerami , pod warunkiem , że urządzenia te traktujemy jak mechaniczne zabawki UŁATWIAJĄCE  opanowanie sztuki czytania i pisania oraz prostych umiejętności matematycznych. .Chodzi tu o to , by komputer uzupełniał materiał , utrwalał , a nie zastępował książki.
Nauczyciele zaznajamiając dziecko z komputerem najpierw musi przedstawić je jako urządzenie , które dostarcza nam informacji , a dopiero później dopuszczać używanie gir.

Kształcenie jest niezwykle osobistym , ludzkim procesem . Wymiana myśli i uczuć miedzy uczniami i nauczycielami zawsze będzie znacznie bogatsza niż interakcja dziecka
z programem komputerowym .

Internet

Jest  ogólnoświatowym konglomeratem sieci komputerowych .Obecnie stanowi trzon globalnej infostrady – magistrali informacyjnej o zasięgu światowym.  Struktura ta pozwala każdemu jej użytkownikowi wejść do tzw. „ cyberprzestrzeni” , która umożliwia wymianę poglądów , dostęp do informacji naukowych , znalezienie pracy oraz zdobywanie wiedzy. Używanie  elektronicznej sieci informacyjnej pomaga nauczycielom i dzieciom przełamywać izolację , nawiązywać kontakty z partnerami z całego kraju , zwiększać skuteczność współpracy i indywidualnego studiowania.
Najpotężniejszymi usługami internetowymi są:
v    Poczta elektroniczna. Umożliwia ona dzieciom i pojedynczym osobom tworzenie i wymianę korespondencji.
v    Grupy dyskusyjne. Dzieci mogą włączyć się do ogólnokrajowych grup dyskusyjnych skupiających się na tematach ich interesujących , np. badaniem kosmosu . ochrona środowiska .
v    Bazy danych. Internet niesie łatwy dostęp do ogromnych zasobów wiedzy i informacji zgromadzonych w największych bibliotekach świata.
v    Zasoby witryn www. Zawierają grafikę i łączą do materiałów przechowywanych w różnych miejscach  w Internecie.

Internet może  być jednak w życiu dziecka  także siłą negatywną . dla niektórych młodych ludzi jest on pretekstem do ucieczki w inny świat , w którym panuje niczym nie skrępowana wolność słowa. W rezultacie dziecko może znaleźć miejsca gdzie seks , przemoc przedstawia się w sposób , który wielu rodziców i nauczycieli uznałoby za nieodpowiedni.
Zdarza się , że Internet wciąga dzieci w niebezpieczne dla nich sytuacje , np. kontakt
z pedofilem. Dlatego rodzice i nauczyciele musza starannie nadzorować posługiwanie się komputerem przez dzieci.

Anna  Mostowska
nauczyciel Miejskiego Przedszkola nr 16 w Puławach

Literatura:
P. Aftab „ Internet a dzieci. Uzależnienia i inne niebezpieczeństwa” Warszawa , 2003.
F. Huber, Ch. Neuschaffer „ Rodzice offline? Jak nawiązać kontakt ze skomputeryzowanym dzieckiem” Warszawa 2001
J.Anderson ,R. Wilkins : „Żegnaj telewizorku”. Jak nauczyć swoją rodzinę rozsądnie korzystać z telewizora , gier komputerowych i Internetu. Warszawa 2000.

Miejskie Przedszkole Nr 16 w Puławach

24 - 100 Puławy

ul Krańcowa 9

mp16@um.pulawy.pl

81 458 6451

Powrót na początek strony